ඇස රවටන Street Art..

පාරවල් වල ඇඳ තිබෙන Street Art ඔබ දැක තිබේ. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ ද එබඳු Street Art පෙළකි. ඇස රවටන සුළු මේ නිර්මාණයන් ඇත්තෙන්ම සුන්දරය.

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12 13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

(Visited 1,006 times, 1 visits today)