ආයුෂ වැඩි කරන ආහාර පුරුදු

1

ශාක මූලික අහාර

සෑම ආහාර වේලක් සදහාම 95% වැඩි ප්‍රතිශතයක් කොළ පහැති පත්‍ර සහිත ශාක මූලික අහාර අඩංගු කර ගැනීම.

2

මස්‍යය ආහාර

දිනපතාම ආහාර වේල සදහා මස්‍යය ආහාර අඩංගු කර ගැනීම.

3

මස් අඩංගු ආහාර සීමා කිරීම

දීර්ග කාලීනව සිරුරේ සෞඛ්‍ය රැක ගැනීම සදහා මස් ආඩංගු ආහාර ගැනීම සතියකට වරකට හෝ දෙවරකට සීමා කිරීම.

4

සීනි පරිබෝජනය සීමා කිරීම

ඔබ සීනි සහිත ආහාර වලට ඇබ්බැහි වී සිටිනවානම් ඔබේ සීනි පරිබෝජනය 1/5 සීමා කරන්න. එමෙන්ම පැණි රස සහිත ආහාර ගැනීම සතියකට වරක් පමන සීමා කරන්න.

5

බිත්තර අඩංගු ආහාර ගැනීම වඩා ක්‍රමවත් කිරීම

බිත්තර සහිත ආහාර ශරීරයට ඊතා පෝෂ්‍යදායී වන නමුදු පමණට වඩා බිත්තර සහිත ආහාර පරිබෝජනය අවදානම් වන නිසා සතියකට ආහාර වලට එකතු කර ගන්නා බිත්තර සංඛ්‍යාව 3-4 දක්වා සීමා කිරීම.

6

ඇට සහිත ආහාර පරිබෝජනය

ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සදහා අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රැසක් අඩංගු ද ඇට සහිත ආහාර දිනපතා පරිබොජනය කිරීම.

7

බොන්චි පරිබෝජනය

ප්‍රෝටීන්, ඛණිජ, විටමින්, මේදය සහ කෙදි අඩංගු ආහාරයක් වන බෝන්චි සෑම ආහාර වේලක් සදහා එක්කර ගැනීම.

(Visited 340 times, 1 visits today)