අළුත්ම කුඩ විලාසිතාව..

පසුගිය වසර 3000ක කාලය තුළ කුඩ නිර්මාණය කර ඇත්තේ වැරදි ආකාරයටලු. බලන්න මේ අළුත්ම කුඩ විලාසිතාව පහසුයි නේද කියලා.

5

(Visited 184 times, 1 visits today)