අහසින් පනින ගමන් Rubik’s Cube ප්‍රෙහේලිකාව විසඳන හැටි …

මේ වීඩියෝවෙන් පෙන්වන්නේ පුද්ගලයෙක් සෑහෙන ඉහළ අහසේ සිට බිමට පනින අතර Rubik’s Cube ප්‍රෙහේලිකාවක් විසඳන ආකාරයයි. එකිනෙකට වෙනස් කාර්යයන් 2ක් වන මේ දෙක ඉතා කල්පනාකාරීව කළයුතු වන අතර මේ ලෙස මේ කාර්යයන් 2 එක විට සිදු කිරීම ඇත්තෙන්ම සුපිරි ගණයේ හැකියාවකි.

https://www.youtube.com/watch?v=MoFdppL0cx4

rubiks cube

 

Resource – viralthread.com

(Visited 67 times, 1 visits today)