අවුරුදු 97 දී තම උසස් පාසල් ඩිප්ලෝමාව ලබාගත් ඇගේ දුක්බර කතාව කියවන්න..

වසර 80කට පසු තම උස් පාසල් ඩිප්ලෝමා සිහිනය සැබෑවක් කරගත් Margaret Thome Bekema 97 හැවිරිදිය. ඇයට වසර 80ක් මේ ඩිප්ලෝමාව ලබාගැනීම මගහැරී ඇත්තේ 1936 වසරේදී ඇයට තම පාසල හැරයාමට සිදු වූ නිසාය. ඒ පිළිකාවකින් දුක් විදින තම මව හා තම සහෝදරයින් රැක බලා ගැනීම සදහාය.
නමුත් Grand Rapids Catholic Central High මින් තීරණය කොට ඇත්තේ ඇයට ඇගේ මගහැරුණු ඩිප්ලෝමාව දැන් ලබා දීමටය. මේ අවස්ථාවේදී ඇය කඳුළු සළමින් තම සතුට ප්‍රකාෂ කළ ආකාරය ඉතා සංවේදීය.

1

(Visited 132 times, 1 visits today)