අලි ගැන ඔබ නොදත් කාරණා!

සත්ව ලෝකයේ අප ඇස නොගැසුණ තැන් බොහෝමයි. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ අලි ගැන අප නොදත් කාරණා කිහිපයකුයි.

01. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේම භාෂාවක් ඇත.

අලින් සතුව ඉතා සංකීර්ණ, ශාරීරික ඉඟි ආශ්‍රිතව ගොඩනැඟුණු සන්නිවේදන භාෂාවක් පවතී. උදාහරණයක් ලෙස අලියෙක් තවකෙකෙු ඉදිරියේ දණගැසීමෙන් කියන්නේ සෙල්ලම් කිරීමට ආරාධනා කරන බවයි.

d48b2e2d6b31c6236b386b183d436cb8

02. ඔවුන් ශාකභක්ෂකයි

අලින් දිනකට රාත්තල් 300ක් පමණ ආහාර ලබාගනියි.

03. ඔවුන් හොඳ ඇහුම්කන්දෙන්නන්

Twins

04. ඔවුන්ට හොඳ මතකයක් ඇත

14dc4c6ba78a652b612a88e438d42fb9

05. අලින් හැමවෙලේම ඇවිදියි

අලින් දිනකට පැය 20ක්වත් කෑම හා සහායකයින් සොයමින් ඇවිදියි.

06. අලින්ට දිවීමට නොහැකියි. නමුත් 25 mph පමණ වේගයකින් ඇවිදීමට හැකිය.

2ccd50fc5cd53893d54265490cec5264

07. මිහිමත දැවැන්තයින් ඔවුන් වේ.

මෙලොව මෙතෙක් කාලයක් සිටි විශාලතම අලින් සාමාන්‍යයෙන් 13,000 pound පමණ බර වන අතර අඩි 13ක් පමණ උස වේ.

5d0862d7a4651461f92355181d12be25

08. විවිධ වර්ගයෙන් ඇත.

ආසියානු අලින් අප්‍රිකානු අලින්ගෙන් තරමක් වෙනස් වේ. ඔවුන් බොහෝසෙයින් woolly mammothලාට සමාන වේ.

922f044ac6e90319b46eb5e78767a268

09. ඔවුන්ට ආකර්ශණීය සම්භවයක් ඇත.

අලින් Eritherium azzouzorum abou නම් ක්ෂීරපායී සත්වයින් විශේෂයෙන් මෙයට වර්ශ මිලියන 60කට පමණ පෙරදී පරිණාමය වී ඇත. ඌ ප්‍රමාණයෙන් හාවෙකු තරම් වේ.

5c697031785d524c25a514a3b7b4047b

10. ඔවුන්ට එකවර ජලය ගැලුම් 2ක් පමණ බීමට හැකිය.

c573ad6cffb769e32921cc9712886913

(Visited 1,292 times, 1 visits today)