අමුතු විදියේ ටොනේඩෝවක්. Fire Tornado !

මේ ටොනොඩෝව ඇත්තටම ස්වාභාවිකව ඇති වූවක් නොවේ. මෙය The SlowMo guys කණ්ඩායම සිදුකළ ව්‍යාපෘතියකි. පුංචි ගිනි ගොඩක් දල්වා එය විදුලි පංකා වලින් වට කොට මෙම ටොනේඩෝව ඇති කර ඇත.

 

maxresdefault

(Visited 361 times, 1 visits today)