අමුතු මාලුවෙක් සමග පීහිනීම

ඉතා දුර්ලභ ඝනයේ මස්‍ය විශේෂයක් වන sunfish වර්ගයට අයත් මස්‍යයෙකු සමග පිහිනීමේ යෙදෙන කිමිදුම් කන්ඩායමක්

(Visited 100 times, 1 visits today)