අපි දකින ලෝකය සතුන්ට පේන විදිය.

මිනිසුන් වන අපට ලෝකය පෙනෙන ආකාරයට නොවේ සතුන්ට පෙනෙන්නේ එක් එක් සතුන් වර්ගයට පෙනෙන ප්‍රමාණය, වර්ණයන් එකිනෙකට වෙනස් වේ. මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ අප අවට සිටින පූසන් බල්ලන් හා කුරුල්ලන් වැනි සතුන්ට ලෝකය පෙනෙන ආකාරයයි.

 

අපි දකින ලෝකය සතුන්ට පේන විදිය.

(Visited 885 times, 1 visits today)