අනූනමයෙන් බේරුණු හැටි!

මහා මාර්ගයකදී වේගය පාලනය කරගත නොහැකිව ධාවනය වූ රථයක ගැටීමට ගොස් අනූනමයෙන් බේරුණු කාන්තාවන් තිදෙනා.

අනූනමයෙන් බේරුණු හැටි!

(Visited 182 times, 1 visits today)