අනාගතයේදී බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුලේ ජෝජ් කුමරුගේ පෙනුම මේ වගේයි!

රජ පවුලේ මුණුපුරා වන ජෝජ් කුමරුවන්ගේ පෙනුම වයස අවුරුදු 60 වන තෙක් up-to-date ageing තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින්  නිගමනය කර තිබේ.

මෙය සිදු කොට ඇත්තේ විශ්ව විද්‍යාල මහාචාර්යවරුන් පිරිසක් විසිනි. මේ සදහා ඔවුන් කුමරුගේ මුහුණේ ඉරියව්, නාසයේ දිග හා පළල, දෑස් අතර පරතරය මෙන්ම දෙමාපියන්ගේ හා සමීප ඥාතීන්ගේ තොරතුරු ද උපයෝගී කොටගෙන තිබේ.

අවුරුදු 7 දී

7
අවුරුදු 20 දී

20

අවුරුදු 40 දී

40

අවුරුදු 60 දී

60

කුමරුගේ තවත් ඡායාරූප පෙළක් නරඹන්න..

1 2 3 4 5 11 10 9 8 6

(Visited 230 times, 1 visits today)