අඩි 1000 ඉහල සිට වාර්ථාවක් කඩන විදිය

අඩි 1000ක පමන උසකින් යුක්ත කදු දෙකක් අතර බැදි කඹයක් ඔස්සේ වැඩිම දුරක් ඇවිද යමින් ලෝක වර්ථාවක් පිහිට වීමට Spencer Seabrooke නැමැත්තා සමත් වූ අතර එය මිට පෙර පිහිටුවන ලද ලෝක වාර්ථාවක් නැවත අලුත් කිරීමක්ද වේ.

(Visited 216 times, 1 visits today)